CSA
Evaluering

Evalueringer


Hvad vil det sige at evaluere?


 

Alle organisationer har brug for at vide, om de programmer, projekter eller indsatser de finansierer og gennemfører indfrier de forventede ambitioner og ønsker. Man kommer således ikke udenom evaluering som fænomen, og mange projekter vil have et medfødt evalueringskrav. Men hvad vil det så sige at evaluere noget? Følgende er ikke en endegyldig definition, men en praktisk præcisering af begrebet:


”Evaluering er systematisk indsamling af informationer og data, der giver grundlag for at skabe viden om gennemførelse, organisering og virkninger af konkrete indsatser, der er sat i værk for at påvirke forhold i samfundet. Evalueringer gennemføres med henblik på praktisk anvendelse, hvilket kan ske gennem formidling af resultater undervejs eller efter at evalueringen er gennemført” (Håndbog i evaluering af Olaf Rieper).


Der kan være forskellige formål med evalueringer, hvilket igen er afgørende for hvilken evalueringstype der bringes i anvendelse. 

Formålet med evalueringer kan eksempelvis være at:


 • vurdere om en indsats virker efter hensigten
 • få et vidensgrundlag, som forandringer kan baseres på
 • blive klogere på en problemstilling, der endnu ikke findes viden om
 • leve op til eksterne krav om evaluering
 • få indsigt i processer, som har betydning for implementering.

 

De ovennævnte eksempler kan, omend lidt groft, kategoriseres i tre typer af evalueringer. De typer benævnes som summativ evaluering, formativ evaluering og generativ evaluering. De tre typer som gengives her er på ingen måde udtømmende – der tale om afgrænsning.


Summativ evaluering (Resultatevaluering eller slutevaluering)

Summativ evaluering sker i løbet af selve projektet samt ved projektets afslutning.

Fokus er på projektets projektspecifikationer: Der sker en evaluering og kontrol af om et givent mål er opfyldt.

Summativ evaluering peger bagud i tid: Det er et tilbageskuende blik på afsluttede aktiviteter

 

Spørg om undervejs:

 • Hvad har vi opnået?
 • Hvad er kvaliteten?
 • Er brugerne tilfredse?
 • Hvor mange ressourcer er forbrugt?

 

Spørg om ved afslutningen:

 • Hvordan er det gået med projektet?
 • Nåede vi i mål til aftalt tid og med det aftalte ressourceforbrug?
 • Hvad var effekten – tilfredshed, øget salg m.m.?


Formativ evaluering (Procesevaluering)

 • Formativ evaluering indbefatter en evaluering af, hvorledes processen er gennemført.
 • Der er fokus på læring i projektet med henblik på næste skridt.
 • Der er i lighed med summativ evaluering fokus på det projektspecifikke plan.
 • Formativ evaluering peger fremad i tid. Fokus er på projektets projekt-specifikationer.

 

Spørg om ved afslutningen:

 • Hvordan har vi arbejdet med denne specifikke leverance?
 • Hvad har vi fået ud af det?
 • Hvad har vi lært af det?
 • Hvad skal vi gøre nu?

 

Generativ evaluering (Lærings- og udviklingsevaluering)

 • Generativ evaluering har fokus på omsætning af projekterfaringer til læring omkring projektpraksis.
 • Generativ evaluering er god til at skabe fremadrettet forandring og bevægelse i ønskede retninger, herunder hvad der kan læres af projektet.
 • Generativ evaluering peger fremad i tid. Fokus er på læring set ud fra et generelt projektperspektiv.

 

Spørg om ved afslutningen:

 • Hvad har vi rent faktisk nået i dette projekt?
 • Og hvad har vi fået ud af det?
 • Hvordan kan disse erfaringer bruges i fremtiden?

 


Vores evalueringer gennemføres altid med teoretisk indsigt og på baggrund af et solidt datagrundlag, som vi indsamler og bearbejder med videnskabelig præcision.

Vi designer vores evaluering med udgangspunkt i jeres konkrete behov og udfordring – men vi har specialiseret os i undersøgelsesdesign, der gør brug af både kvantitative metoder, som spørgeskemaundersøgelser, og kvalitative metoder, som interviews og observation. Ved at kombinere de sociologiske metoder kommer vi i dybden med de vilkår og rammer som influerer på brugernes oplevelse.

"Vi udvikler din organisation med lederudvikling, teambuilding og kundeforståelse"


Center for Sociologisk Analyse